W Polsce wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności. Znaczny, Umiarkowany i Lekki.

Aby formalnie uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, trzeba złożyć stosowane dokumenty o stanie zdrowia, wypełnić wniosek i stawić się na komisję. Po uzyskaniu formalnego potwierdzenia osoba, która je uzyskała, może starać się o różne świadczenia czy ulgi.

Co to jest niepełnosprawność?

Definicja osoby niepełnosprawnej jest bardzo szeroka i można ją rozpatrywać pod względem medycznym, społecznym, funkcjonalnym czy prawnym. Według polskiego prawa, to osoba, której możliwości psychiczne, umysłowe lub fizyczne bezustannie lub okresowo przeszkadzają, komplikują lub udaremniają życie codzienne, edukację, zatrudnienie i pełnienie ról społecznych.

W Polsce oficjalne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o niepełnosprawności. Uzyskanie oficjalnego dokumentu zapewnia osobie niepełnosprawnej możliwość korzystania z ulg i szczególnych uprawnień np. pracowniczych. W Polsce wyróżnia się trzy orzeczenia:

  • Lekki - osoba, która uzyskała ten status lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie może pracować w pełnym wymiarze godzin.
  • Umiarkowany - osoba, która uzyskała ten status, potrzebuje sporadycznej pomocy i nie jest w stanie pracować lub potrzebuje do tego stanowiska, które będzie odpowiadało na jego schorzenia.
  • Znaczny - osoba, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebuje ciągłej pomocy w codziennych obowiązkach i tak jak osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie jest w stanie podjąć zatrudnienia lub potrzebuje specjalnie przygotowanego stanowiska pracy.

Orzeczenia o niepełnosprawności przyznawane są jeszcze grupy inwalidzkie, które służą do celów rentowych. Wyodrębnia się trzy grupy inwalidzkie:

  • Grupa inwalidzka (1) - niezdolność do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym
  • Grupa inwalidzka (2) - niezdolność do pracy 
  • Grupa inwalidzka (3) - częściowa niezdolność do wykonywania obowiązków pracowniczych

Jak otrzymać grupę inwalidzką? Orzeczenie o grupie inwalidzkiej wydawane jest przez specjalnie powołaną komisję przez ZUS lub KRUS, w której skład wchodzą specjaliści medycyny pracy.

Praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydane orzeczenie o niepełnosprawności, o ile lekarz medycyny pracy nie zadecyduje inaczej, nie jest przeszkodą do podjęcia zatrudnienie. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 8 h dziennie i 40 tygodniowo, zaś czas pracy osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 h dziennie i 35 tygodniowo. Dodatkowo osobom z wydanym orzeczeniem przysługuje dodatkowe 15 min przerwy na wypoczynek lub gimnastykę. Przerwa ta wliczana jest w czas pracy.

PFRON - dofinansowanie dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami prawa pracy (umowa o pracę) i będące w bazie PFRON, mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby dostać dofinansowanie, pracodawca musi spełniać wszystkie warunki określone przez PFRON. Dofinansowania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych obejmują również pomoc w zakresie przygotowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jeśli chodzi o dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia, to kwoty zależne są od stopnia niepełnosprawności pracownika, wymiaru czasu pracy oraz typu pracodawcy i wysokości kosztów płac.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu.