Outsourcing HR

Być świadomym oznacza otworzyć oczy, aby zobaczyć prawdę. Kiedy dostrzegamy prawdę, widzimy wszystko takim, jakie jest, a nie takim, jakie wierzymy, że jest, lub chcemy, żeby było. Świadomość otwiera drogę niezliczonym możliwościom.

Don Miguel Ruiz

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Czym jest outsourcing HR?

 • Human Resources, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim, to działania firmy związane z rekrutowaniem, rozwojem i utrzymaniem efektywnego pracownika
 • monitoring realizowanych przez pracownika zadań, komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna firmy
 • zapewnienie pozytywnego utożsamiania się pracowników z pracodawcą
 • pozyskiwanie i motywowanie pracowników do sprawnej pracy
 • kreowanie polityki personalnej, polegającej na ciągłym badaniu i analizowaniu kapitału ludzkiego
 • indywidualne tworzenie ścieżek rozwoju dla każdego zatrudnionego

Opis stanowisk

Informacje stanowiskowe pozwalają pracownikom na zrozumienie charakteru wykonywanych przez nich zadań i obowiązków. Liderom ułatwiają kontrolę zachodzących w zespole procesów.

Systemy motywacyjne

Planowanie i tworzenie systemów oddziaływań na pracowników, których celem jest zachęcenie do czynów i zachowań korzystnych dla firmy. Systemy motywacyjne uwzględniają misję, wizję i wartości przedsiębiorstwa.

Elastyczny czas pracy

Odmiana ruchomego czasu pracy, polegająca na dokonaniu przez pracownika wyboru godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ramach z góry ustalonego przez pracodawcę przedziału czasu, w którym wszyscy pracownicy muszą być w firmie.

Modele kompetencyjne

Modele kompetencyjne tworzą opracowane profile pracownicze dla stanowisk lub grup, a także zdefiniowane i opisane predyspozycje zawodowe. Jest to narzędzie wykorzystywane między innymi podczas planowania szkoleń lub w systemie okresowych ocen.

Oceny pracownicze

Cyklicznie przeprowadzane oceny pracownicze przedstawiają analizę kompetencji społecznych, stosunek do współpracowników i pracodawcy, a także wyników pracy.

AC/DC

Procesy Assessment Centre oraz Development Centre wykorzystywane są w celu analizy i diagnozy kompetencji obecnych pracowników lub kandydatów, a także na potrzeby planowania dalszego ich rozwoju w ramach struktury firmy.

Analiza efektywności organizacyjnej HP

Dokładna analiza i identyfikacja barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie zadań, a także wdrażanie rozwiązań eliminujących te ograniczenia.

Polityka szkoleniowa

Pozwala na odpowiednie dopasowanie profilu przeprowadzanych szkoleń do potrzeb firmy. Rzetelnie wykonane rozpoznanie i badanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa prowadzi do prawidłowego rozwoju pracowników.

Badanie predyspozycji zawodowych

System analizy predyspozycji zawodowych pozwala na pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie obecnych pracowników w firmie. Jest to możliwe poprzez poznanie ich predyspozycji, kompetencji oraz cech charakterologicznych. 

Audyty kompetencyjne

Audyty oceny kompetencji pracowniczych pozwalają na wersyfikację i ewaluację predyspozycji pracowników i zespołów w kategoriach wiedzy, postaw oraz umiejętności, które umożliwiają pracę na odpowiednim poziomie.

Ścieżki kariery/rozwoju i plany sukcesji

Plany rozwoju pracowników oraz procesy zapewniające określenie strategicznych potrzeb kadrowych to podstawowe narzędzia wspierające politykę personalną firmy. Jest to także zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowej.

Grywalizacja

W zarządzaniu kadrami grywalizacja może wpływać na wzrost zainteresowania firmą na rynku pracodawców. Mechanizmy z gier umożliwiają weryfikację wiedzy i kompetencji takich jak współpraca czy spostrzegawczość.

Szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniach daje pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Rekrutacja

Można rozdzielić ją na rekrutację wewnętrzną, w ramach której rozpatrywane są kandydatury aktualnych pracowników przedsiębiorstwa oraz rekrutację zewnętrzną, podczas której szuka się odpowiednich kandydatów poza firmą.

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Outsourcing HR - korzyści

 1. Standaryzacja działań

  Dzięki kompetentnym specjalistom usprawniony zostaje proces rekrutacji, który na wstępie pozwala wyselekcjonować kandydatów mogących sprawdzić się w firmie. 

 2. Planowanie ścieżki rozwoju pracownika

  Poprzez bieżące analizy efektów pracy i monitorowanie zmian, HR może prężnie motywować pracownika do dalszego rozwoju kariery w odpowiednim kierunku. 

 3. Aktualna wiedza

  Zorientowany na biznes profesjonalista z zakresu zarządzania ludźmi stale pogłębia swoją wiedzę w tym kierunku, obserwuje aktualne trendy oraz zmiany z zakresu prawa czy innych dziedzin działania przedsiębiorstwa. 

 4. Kompleksowość zadań

  W skład obowiązków HR, oprócz podstawowej rekrutacji pracowniczej, wchodzą między innymi: badanie i analizowanie rozwoju pracowników oraz firmy, tworzenie polityki szkoleniowej, badanie predyspozycji zawodowych zatrudnianych osób oraz tworzenie systemów motywacyjnych. 

 5. Wsparcie innych działów

  Specjalista HR może swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać managerów w budowaniu zaufania w grupie, dba o odpowiednie dopasowanie pracowników i ich ról w zespole, a także może pomagać rozwiązywać bieżące konflikty między zatrudnionymi. 

Outsourcing HR - FAQ

Dlaczego mojej firmie potrzebna jest usługa outsourcingu działu HR? 

Firma zewnętrzna oferująca usługi z zakresu zarządzania personelem najczęściej odciąża dział kadr od zadań pobocznych, niezwiązanych ściśle z ich obowiązkami. Jest on wtedy w stanie skupić się na działaniach przynoszących wymierne korzyści w funkcjonowaniu firmy.

Czym różni się firma outsourcingu HR od agencji pracy tymczasowej? 

Agencja pracy tymczasowej skupia swoje działania na pozyskiwaniu i oddelegowywaniu do wykonywania zadań osób trzecich, na podstawie umowy zawartej pomiędzy agencją a pracownikiem. Zatrudnieni to osoby pracujące w określonym czasie i wykonujące określoną pracę. Outsourcing HR to kompleksowe usługi zarządzania personelem zatrudnionym w strukturach firmy klienta.

Co obejmuje proces rekrutacji w usłudze outsourcingu?

W ramach outsourcingu HR szukamy pracowników przy wykorzystaniu posiadanych przez naszą firmę baz danych, publikujemy ogłoszenia na portalach internetowych oraz korzystamy z innych platform umożliwiających udostępnianie ofert pracy. Do obowiązków rekrutera należy także przeprowadzanie wywiadów telefonicznych oraz ewentualne umówienie klienta z potencjalnym kandydatem.

Czy przedstawiciel firmy musi brać udział w procesie rekrutacyjnym?

Obecność klienta lub jego przedstawiciela w wyborze pracowników w procesie rekrutacji jest całkowicie dobrowolne. Specjaliści firmy zewnętrznej dokładają wszelkich starań by dobierać pracowników spełniających wymagania klienta.

Czy firma outsourcingowa przeprowadza audyty wewnętrzne? 

Tak, nasi specjaliści to osoby wykształcone w kierunku przeprowadzania kontroli wewnętrznych firmy. Dokładamy wszelkich starań by mogli oni w sposób świadomy i przemyślany analizować i wyciągać wnioski płynące z przeprowadzanych audytów.