Outsourcing HR w zarządzaniu kapitałem, zasobami ludzkimi

Być świadomym oznacza otworzyć oczy, aby zobaczyć prawdę. Kiedy dostrzegamy prawdę, widzimy wszystko takim, jakie jest, a nie takim, jakie wierzymy, że jest, lub chcemy, żeby było. Świadomość otwiera drogę niezliczonym możliwościom.

Don Miguel Ruiz

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Czym jest outsourcing HR?

 • Human Resources, czyli zarządzanie kapitałem ludzkim, to działania firmy związane z rekrutowaniem, rozwojem i utrzymaniem efektywnego pracownika
 • monitoring realizowanych przez pracownika zadań, komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna firmy
 • zapewnienie pozytywnego utożsamiania się pracowników z pracodawcą
 • pozyskiwanie i motywowanie pracowników do sprawnej pracy
 • kreowanie polityki personalnej, polegającej na ciągłym badaniu i analizowaniu kapitału ludzkiego
 • indywidualne tworzenie ścieżek rozwoju dla każdego zatrudnionego

 

 

 Outsourcing w zarządzaniu kapitałem, zasobami ludzkimi- na czym polega outsourcing HR?

 

 

Outsourcing Human Resources to  powierzenie zadań z zakresu polepszenia jakości pracy i rozwoju pracowników zewnętrznej firmie outsourcingowej i wyłączenie działu HR z wewnętrznej struktury swojego przedsiębiorstwa. W payroll.pl zajmujemy się outsourcingiem kadr i płac już od ponad 20 lat. Wykonujemy wszystkie czynności związane z rekrutacją i rozwojem pracowników oraz zwiększeniem efektywności pracy zatrudnionych osób.

 

Dlaczego warto zlecić outsourcing zarządzania kapitałem, zasobami ludzkimi, zewnętrznej firmie outsourcingowej?

 

Decydując się na outsourcing Human Resources oddajesz obowiązki związane z oceną i motywacją pracowników w ręce zewnętrznej firmy outsourcingowej. Dzięki naszym działaniom zaoszczędzisz czas pieniądze, które musiałbyś poświęcić na rozwój, zatrudnienie i stworzenie miejsc pracy dla osób zajmujących się zasobami ludzkimi. Zatrudniając nas masz także pewność, że wszystkie działania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników oraz stymulacją efektywności ich pracy oddałeś w ręce prawdziwych profesjonalistów, którzy podejmą się wszelkich starań, aby poprawić i usprawnić działanie Twojej firmy. 

 

 

Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi sprawami z zakresu HR, outsourcingu zarządzania kapitałem, zasobami ludzkimi w Twojej firmie

 

Dobra motywacja pracowników, docenianie ich umiejętności i inwestowanie w ich rozwój to aspekty, które wywierają bardzo duży wpływ na  budowanie wartościowych i trwałych relacji między pracownikiem, a pracodawcą. Warto więc nie zapominać o tych aspektach i powierzyć wszystkie obowiązki związane z pozyskiwaniem,  motywowaniem i utrzymaniem pracowników w ręce profesjonalistów. Decydując się na korzystanie z naszych usług masz gwarancję uważnego i dokładnego analizowania kapitału ludzkiego w Twojej firmie. Na podstawie wykonanych badań i analiz ustalimy ścieżki rozwoju Twoich pracowników, zadbamy o ich szkolenia oraz stworzymy indywidualne systemy motywacyjne  Zrobimy wszystko, aby twoi pracownicy  czuli satysfakcję z wykonywanej pracy zwiększając jednocześnie swoją efektywność.

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim- jaki jest zakres naszych obowiązków

 

 • Zajmujemy się przeprowadzaniem rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. Szukamy kompetentnych i efektywnych pracowników zarówno wśród zatrudnionych już pracowników  jak i na zewnątrz firmy
 • Tworzymy opisy stanowisk mające za zadanie określać charakterystykę i zakres obowiązków  wykonywanej pracy
 • Badamy predyspozycje zawodowe zatrudnionych w Twojej firmie pracowników i na ich podstawie tworzymy indywidualne ścieżki rozwoju pracowników
 • Tworzymy analizy efektywności organizacyjnej HP, na podstawie których szukamy problemów utrudniających efektywną pracę oraz szukamy rozwiązań, które mają za zadanie ich eliminację. 
 • Tworzymy długoterminowe strategie mające na celu naprawę błędów w relacjach pracowniczych, usprawnienie pracy oraz stworzenie warunków sprzyjających efektywnej pracy.

Opis stanowisk

Informacje stanowiskowe pozwalają pracownikom na zrozumienie charakteru wykonywanych przez nich zadań i obowiązków. Liderom ułatwiają kontrolę zachodzących w zespole procesów.

Systemy motywacyjne

Planowanie i tworzenie systemów oddziaływań na pracowników, których celem jest zachęcenie do czynów i zachowań korzystnych dla firmy. Systemy motywacyjne uwzględniają misję, wizję i wartości przedsiębiorstwa.

Elastyczny czas pracy

Odmiana ruchomego czasu pracy, polegająca na dokonaniu przez pracownika wyboru godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ramach z góry ustalonego przez pracodawcę przedziału czasu, w którym wszyscy pracownicy muszą być w firmie.

Modele kompetencyjne

Modele kompetencyjne tworzą opracowane profile pracownicze dla stanowisk lub grup, a także zdefiniowane i opisane predyspozycje zawodowe. Jest to narzędzie wykorzystywane między innymi podczas planowania szkoleń lub w systemie okresowych ocen.

Oceny pracownicze

Cyklicznie przeprowadzane oceny pracownicze przedstawiają analizę kompetencji społecznych, stosunek do współpracowników i pracodawcy, a także wyników pracy.

AC/DC

Procesy Assessment Centre oraz Development Centre wykorzystywane są w celu analizy i diagnozy kompetencji obecnych pracowników lub kandydatów, a także na potrzeby planowania dalszego ich rozwoju w ramach struktury firmy.

Analiza efektywności organizacyjnej HP

Dokładna analiza i identyfikacja barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie zadań, a także wdrażanie rozwiązań eliminujących te ograniczenia.

Polityka szkoleniowa

Pozwala na odpowiednie dopasowanie profilu przeprowadzanych szkoleń do potrzeb firmy. Rzetelnie wykonane rozpoznanie i badanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa prowadzi do prawidłowego rozwoju pracowników.

Badanie predyspozycji zawodowych

System analizy predyspozycji zawodowych pozwala na pozyskiwanie nowych oraz utrzymanie obecnych pracowników w firmie. Jest to możliwe poprzez poznanie ich predyspozycji, kompetencji oraz cech charakterologicznych. 

Audyty kompetencyjne

Audyty oceny kompetencji pracowniczych pozwalają na wersyfikację i ewaluację predyspozycji pracowników i zespołów w kategoriach wiedzy, postaw oraz umiejętności, które umożliwiają pracę na odpowiednim poziomie.

Ścieżki kariery/rozwoju i plany sukcesji

Plany rozwoju pracowników oraz procesy zapewniające określenie strategicznych potrzeb kadrowych to podstawowe narzędzia wspierające politykę personalną firmy. Jest to także zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowej.

Grywalizacja

W zarządzaniu kadrami grywalizacja może wpływać na wzrost zainteresowania firmą na rynku pracodawców. Mechanizmy z gier umożliwiają weryfikację wiedzy i kompetencji takich jak współpraca czy spostrzegawczość.

Szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniach daje pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Rekrutacja

Można rozdzielić ją na rekrutację wewnętrzną, w ramach której rozpatrywane są kandydatury aktualnych pracowników przedsiębiorstwa oraz rekrutację zewnętrzną, podczas której szuka się odpowiednich kandydatów poza firmą.

Stała opłata miesięczna

Pełen zakres usług

Dobra cena

Outsourcing HR - korzyści

 1. Standaryzacja działań

  Dzięki kompetentnym specjalistom usprawniony zostaje proces rekrutacji, który na wstępie pozwala wyselekcjonować kandydatów mogących sprawdzić się w firmie. 

 2. Planowanie ścieżki rozwoju pracownika

  Poprzez bieżące analizy efektów pracy i monitorowanie zmian, HR może prężnie motywować pracownika do dalszego rozwoju kariery w odpowiednim kierunku. 

 3. Aktualna wiedza

  Zorientowany na biznes profesjonalista z zakresu zarządzania ludźmi stale pogłębia swoją wiedzę w tym kierunku, obserwuje aktualne trendy oraz zmiany z zakresu prawa czy innych dziedzin działania przedsiębiorstwa. 

 4. Kompleksowość zadań

  W skład obowiązków HR, oprócz podstawowej rekrutacji pracowniczej, wchodzą między innymi: badanie i analizowanie rozwoju pracowników oraz firmy, tworzenie polityki szkoleniowej, badanie predyspozycji zawodowych zatrudnianych osób oraz tworzenie systemów motywacyjnych. 

 5. Wsparcie innych działów

  Specjalista HR może swoim doświadczeniem i wiedzą wspierać managerów w budowaniu zaufania w grupie, dba o odpowiednie dopasowanie pracowników i ich ról w zespole, a także może pomagać rozwiązywać bieżące konflikty między zatrudnionymi. 

Outsourcing HR - FAQ

Dlaczego mojej firmie potrzebna jest usługa outsourcingu działu HR? 

Firma zewnętrzna oferująca usługi z zakresu zarządzania personelem najczęściej odciąża dział kadr od zadań pobocznych, niezwiązanych ściśle z ich obowiązkami. Jest on wtedy w stanie skupić się na działaniach przynoszących wymierne korzyści w funkcjonowaniu firmy.

Czym różni się firma outsourcingu HR od agencji pracy tymczasowej? 

Agencja pracy tymczasowej skupia swoje działania na pozyskiwaniu i oddelegowywaniu do wykonywania zadań osób trzecich, na podstawie umowy zawartej pomiędzy agencją a pracownikiem. Zatrudnieni to osoby pracujące w określonym czasie i wykonujące określoną pracę. Outsourcing HR to kompleksowe usługi zarządzania personelem zatrudnionym w strukturach firmy klienta.

Co obejmuje proces rekrutacji w usłudze outsourcingu?

W ramach outsourcingu HR szukamy pracowników przy wykorzystaniu posiadanych przez naszą firmę baz danych, publikujemy ogłoszenia na portalach internetowych oraz korzystamy z innych platform umożliwiających udostępnianie ofert pracy. Do obowiązków rekrutera należy także przeprowadzanie wywiadów telefonicznych oraz ewentualne umówienie klienta z potencjalnym kandydatem.

Czy przedstawiciel firmy musi brać udział w procesie rekrutacyjnym?

Obecność klienta lub jego przedstawiciela w wyborze pracowników w procesie rekrutacji jest całkowicie dobrowolne. Specjaliści firmy zewnętrznej dokładają wszelkich starań by dobierać pracowników spełniających wymagania klienta.

Czy firma outsourcingowa przeprowadza audyty wewnętrzne? 

Tak, nasi specjaliści to osoby wykształcone w kierunku przeprowadzania kontroli wewnętrznych firmy. Dokładamy wszelkich starań by mogli oni w sposób świadomy i przemyślany analizować i wyciągać wnioski płynące z przeprowadzanych audytów.