Audyt Pracowniczy

Czym jest
audyt
HR?

 • celem przeprowadzania audytów z zakresu zasobów ludzkich jest wskazanie procesów działających prawidłowo lub nieprawidłowo w strukturach zarządzania pracownikami
 • profesjonalnie przeprowadzony audyt realizowany jest zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami w ściśle określonym terminie
 • dostarczają wiedzy potrzebnej do rzetelnego podejmowania decyzji kadrowych
 • pozawalają odpowiednio ukierunkować procesy planowania i kształtowania ścieżek rozwoju pracowników

Przedstawione podejścia do audytów HR mogą zostać przyjęte przez audytora w celu analizy działania działu HR.

Podejście porównawcze:

W tym podejściu audytor identyfikuje konkurencyjne firmy i przyjmuje je jako model, do którego będą porównywane wyniki analizowanej organizacji. 

Zewnętrzny autorytet:

Audytor wykorzystuje zewnętrzne standardy działania podobnej firmy i przyjmuje go jako model porównawczy z wynikami badanego przedsiębiorstwa. 

Podejście statystyczne:

W ramach tego podejścia opracowywane są statystyczne miary funkcjonowania danej organizacji. Do takich wskaźników należy między innymi miara rotacji lub średnia absencja pracowników. 

Podejście zgodności:

Podczas przeprowadzania kontroli audytor sprawdza dotychczasowe działanainia firmy by upewnić się, że zachodzące procesy są zgodne z wymogami prawnymi, a także z ogólnie przyjętą polityką i regulaminem organizacji. 

Zarządzanie przez cele:

Audytorzy w ramach tego podejścia sprawdzają wydajność i realizację działań działu HR w stosunku do celów ustalonych przez najwyższe kierownictwo firmy. 

Korzyści z audytu HR

  Świadome decyzje

 1. Profesjonalne przeprowadzenie audytów HR pozwala na świadome i właściwe podjęcie późniejszych decyzji dotyczących zatrudnienia i awansu właściwych osób. 
 2. Kompleksowa wiedza

 3. Bieżące informacje dotyczące poziomu kompetencji zatrudnionych pracowników oraz prawidłowości przeprowadzanych procesów w zakresie HR usprawniają przygotowanie optymalnej polityki personalnej firmy. 
 4. Rozwój pracowników

 5. Poprzez analizę systemów oceniania kompetencji i predyspozycji pracowniczych, specjaliści HR mogą w sposób precyzyjny opracować dalsze ścieżki rozwoju zawodowego, a także osobistego pracowników. 
 6. Dopasowane szkolenia

 7. Analiza działań specjalistów do spraw zasobów ludzkich pozwala na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji w kwestii wyboru szkoleń pracowniczych. 
 8. Pozycja na rynku

 9. Wzorowanie się i porównywanie wyników audytów HR firmy, pozwala na rozpoznanie jej stanowiska w obrębie rynku pracodawców w jej branży. 

Co to jest audyt pracowniczy?

 

Audyt pracowniczy zwany również audytem personalnym lub audytem HR to narzędzie mające za zadanie ocenić kompetencje pracowników oraz aktualny system zarządzania w firmie. Audyty personalne przeprowadzane są głównie w celu poprawy funkcjonowania firmy, zwiększenia efektywności pracowników lub wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktury firmy. Dobrze przeprowadzony audyt pracowniczy pokazuje także jakie zmiany w zatrudnieniu lub w zarządzaniu zasobami ludzkimi należy wprowadzić, aby nasza firma funkcjonowała lepiej.

 

Audyt pracowniczy to szereg działań pokazujących aktualną sytuację naszej firmy. Jak go dobrze przeprowadzić?

 

Dobrze wykonany audyt pracowniczy daje możliwość rzeczowej oceny działania naszej firmy i jest świetnym narzędziem będącym podstawą do usprawnienia pracy, podwyższenia efektywności pracowników i planowania ścieżek ich dalszego rozwoju. Prawidłowo przeprowadzony audyt jest kluczem do poprawy błędów i wdrażania nowych rozwiązań w naszej firmie dlatego do jego przeprowadzenia warto zatrudnić profesjonalistów, którzy przeprowadzą go sumiennie i skutecznie. 

 

Jak przeprowadzany jest audyt pracowniczy? 

 

Jesteśmy firmą outsourcingową oferującą kompleksową obsługę działu kadr i płac. Do naszych obowiązków (poza wieloma innymi) należy także przeprowadzanie  audytów pracowniczych w obsługiwanych przez nas firmach. Audyty personalne przeprowadzamy głównie po to, aby wyciągnąć wnioski o funkcjonowaniu firmy i aby móc wdrożyć zmiany niezbędne do polepszenia jej działania. Za pomocą różnych narzędzi analizujemy sytuację przedsiębiorstwa i na jej podstawie przygotowujemy dla każdej firmy szczegółowy raport oraz indywidualny plan poprawy jej funkcjonowania. Raport zawiera szczegółową ocenę pracowników, która zawiera:

 •  informacje o ich mocnych i słabych stronach, 
 • ocenę motywacji,
 • ocenę dostosowania ich kompetencji  do zajmowanych stanowisk.


Dlaczego warto przeprowadzić audyt pracowniczy w swojej firmie?

Audyt zatrudnienia to duży koszt, który musi ponieść zlecająca go firma. Jeżeli jednak się na niego zdecydujesz przyniesie on za sobą mnóstwo korzyści i pomoże poprawić funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Audyt pracowniczy to narzędzie, które skupia się na ocenie i analizie zatrudnionych w Twojej firmie pracowników, a jak wiadomo to właśnie kompetentna i efektywna kadra w dużej mierze decyduje o prosperowaniu naszego przedsiębiorstwa. Dobrze wykonany audyt pracowniczy jest świetną podstawą do tworzenia nowych rozwiązań usprawniających pracę w Twojej firmie, znalezienie istniejących błędów w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz narzędziem do odkrycia niewykorzystanego potencjału pracowników.

 

Audyt pracowniczy- co dzięki niemu osiągniesz?

 

Audyt HR niesie za sobą bardzo wiele korzyści. Szczegółowa ocena pracowników wykonana w czasie audytu daje obraz kompetencji pracowników i pomaga podjąć decyzję o awansach lub ewentualnych zwolnieniach wewnątrz naszej firmy. Dobrze wykonany audyt pomaga także określić, jakie są plany i aspiracje naszych pracowników, a więc dzięki niemu możemy wspierać ich w rozwoju osobistym, stworzyć odpowiednią dla nich ścieżkę rozwoju oraz zarządzać nimi tak, aby byli zadowoleni ze swojej pracy oraz w pełni zmotywowani do tego, aby wykonywać swoje obowiązki dobrze.