Audyt Pracowniczy

Czym jest
audyt
HR?

 • celem przeprowadzania audytów z zakresu zasobów ludzkich jest wskazanie procesów działających prawidłowo lub nieprawidłowo w strukturach zarządzania pracownikami
 • profesjonalnie przeprowadzony audyt realizowany jest zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami w ściśle określonym terminie
 • dostarczają wiedzy potrzebnej do rzetelnego podejmowania decyzji kadrowych
 • pozawalają odpowiednio ukierunkować procesy planowania i kształtowania ścieżek rozwoju pracowników

Przedstawione podejścia do audytów HR mogą zostać przyjęte przez audytora w celu analizy działania działu HR.

Podejście porównawcze:

W tym podejściu audytor identyfikuje konkurencyjne firmy i przyjmuje je jako model, do którego będą porównywane wyniki analizowanej organizacji. 

Zewnętrzny autorytet:

Audytor wykorzystuje zewnętrzne standardy działania podobnej firmy i przyjmuje go jako model porównawczy z wynikami badanego przedsiębiorstwa. 

Podejście statystyczne:

W ramach tego podejścia opracowywane są statystyczne miary funkcjonowania danej organizacji. Do takich wskaźników należy między innymi miara rotacji lub średnia absencja pracowników. 

Podejście zgodności:

Podczas przeprowadzania kontroli audytor sprawdza dotychczasowe działanainia firmy by upewnić się, że zachodzące procesy są zgodne z wymogami prawnymi, a także z ogólnie przyjętą polityką i regulaminem organizacji. 

Zarządzanie przez cele:

Audytorzy w ramach tego podejścia sprawdzają wydajność i realizację działań działu HR w stosunku do celów ustalonych przez najwyższe kierownictwo firmy. 

Korzyści z audytu HR

  Świadome decyzje

 1. Profesjonalne przeprowadzenie audytów HR pozwala na świadome i właściwe podjęcie późniejszych decyzji dotyczących zatrudnienia i awansu właściwych osób. 
 2. Kompleksowa wiedza

 3. Bieżące informacje dotyczące poziomu kompetencji zatrudnionych pracowników oraz prawidłowości przeprowadzanych procesów w zakresie HR usprawniają przygotowanie optymalnej polityki personalnej firmy. 
 4. Rozwój pracowników

 5. Poprzez analizę systemów oceniania kompetencji i predyspozycji pracowniczych, specjaliści HR mogą w sposób precyzyjny opracować dalsze ścieżki rozwoju zawodowego, a także osobistego pracowników. 
 6. Dopasowane szkolenia

 7. Analiza działań specjalistów do spraw zasobów ludzkich pozwala na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji w kwestii wyboru szkoleń pracowniczych. 
 8. Pozycja na rynku

 9. Wzorowanie się i porównywanie wyników audytów HR firmy, pozwala na rozpoznanie jej stanowiska w obrębie rynku pracodawców w jej branży.