Pracownicze
Plany Kapitałowe:
oferta, wdrożenie, prowadzenie.

Czym są
Pracownicze
Plany
Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to rozwiązanie, które ma na celu zabezpieczyć finansową przyszłość pracowników przedsiębiorstw, przystępujących do programu. Przeprowadzenie analizy aktualnego stanu zatrudnienia oraz zasad wynagradzania to podstawa do prawidłowego wprowadzenia w firmie PPK. Wspieramy Pracodawców także w kwestii wyboru ofert instytucji finansowych, które zarządzają PPK. Najważniejszym celem jest wybranie propozycji, która w pełni będzie odpowiadała wymaganiam i celom Klienta oraz jego pracownikom. Współpracującym z nami przedsiębiorstwom doradzamy zarówno przed i po wdrożeniu PPK, co daje zarówno nam, jak i Klientowi pełną wiedzę o tym, jak program sprawdza się w jego firmie.

Oferujemy
pełen zakres
usług

Grupa Vattax oferuje całościowe doradztwo prawne oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
u przedsiębiorcy.

Wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych

Bieżąca obsługa

Pracowniczych Planów Kapitałowych

Terminy Obowiązywania Ustawy PPK

Od 1 lipca 2019 r

Od 1 stycznia 2020 r

Od 1 lipca 2020 r

Od 1 stycznia 2021 r

Firmy zatrudniające
ponad 250 pracowników
31.12.2018

Firmy zatrudniające
50 – 250 pracowników
na 30.06.2019

Firmy zatrudniające
20 – 50 pracowników
31.12.2019

Sektor finansów
publicznych
i pozostałe firmy

Umowa
o zarządzanie PPK
max do 25.10.2019 r
Umowa o prowadzenie PPK
max do 12.11.2019 r

Umowa
o zarządzanie PPK
max do 24.04.2020 r
Umowa o prowadzenie PPK
max do 11.05.2020 r

Umowa
o zarządzanie PPK
max do 27.10.2020 r
Umowa o prowadzenie PPK
max do 10.11.2020 r

Umowa
o zarządzanie PPK
sektor publiczny
do 26.03.2021 r
pozostali do 23.04.2021 r
Umowa o Prowadzenie PPK
sektor publiczny
do 10.04.2021 r
Pozostali
do 10.05.2021 r

  • Od 1 lipca zaczął obowiązywać termin utworzenia przez podmioty zatrudniające powyżej 250 osób Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  • Od 1 stycznia 2020 r obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zacznie obowiązywać firmy zatrudniające od 50 osób.
  • Od 1 lipca 2020 r. obowiązek ten obejmie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.
  • Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

Za naruszenie przepisów w zakresie pracowniczych planów kapitałowych grożą sankcje karne.

Ustawa o PPK wprowadza szeroką definicję zatrudnionego, obejmując nią, m.in., pracowników, osoby na urlopach wychowawczych, osoby działające na podstawie umów o świadczenie usług,  a w pewnych wypadkach - również członków rady nadzorczej.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – wypłaty i zmiany
dokonywane przez pracownika

Informacje
ogólne

W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Możliwości wypłat zależą od wieku pracownika. Przed 60 rokiem życia jest to możliwe tylko w poniższych wypadkach: 

- w razie poważnego zachorowania wypłata do 25% środków,

- wypłata 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej - taka wypłata jest jednak rodzajem pożyczki, ponieważ wiąże się z obowiązkiem zwrotu w okresie 15 lat,

- tzw. wypłata transferowa 100% środków, czyli przekazanie ich na inny rachunek PPK lub w razie śmierci uczestnika na rachunek małżonka zmarłego lub osoby uprawnionej w PPK, IKE lub PPE.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – formy wypłat możliwe po 60 roku życia:

- 25% środków jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych, 100% w formie  świadczenia małżeńskiego (tj. swego rodzaju wspólnej emerytury dla małżonków) w co najmniej 120 ratach miesięcznych,

- wypłata transferowa na lokatę terminową lub,

- wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK?

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zmieniać wysokość wpłacanej składki pod pewnymi warunkami. Pracodawca nie może jednak zmienić wysokości wpłaty podstawowej. Wartość wpłaty podstawowej od pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia, ale pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej, która jednak nie może być wyższa niż 2,5% wynagrodzenia.

Pracodawca nie może zrezygnować z dokonywania  wpłaty  podstawowej  we wskazanej wysokości, ani zmienić jej wysokości. Wpłata  podstawowa  do  PPK  finansowana przez pracownika (czyli potrącana z jego wynagrodzenia  po  opodatkowaniu)  wynosi  2%. W  przypadku  pracownika  możliwe  jest  obniżenie wysokości tej wpłaty (jednak do wartości nie niższej  niż  0,5%  wynagrodzenia),  jeśli  jego  wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu  nie  przekracza  kwoty  odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak pracodawca, pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową, jednak nie może ona być wyższa niż 2% wynagrodzenia.

Kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK?

Pracownik może zrezygnować z Pracowniczych Planów Kapitałowych w każdym momencie. Odbywa się to na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy. Rezygnacja ta nie jest jednak składana raz na zawsze. Wpłaty będą wznawiane co 4 lata począwszy od 1 kwietnia 2023 roku dla wszystkich osób, które w okresie od poprzedniego wznowienia wpłat złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, a które już po złożeniu tej deklaracji nie złożyły pracodawcy wniosku o dokonywanie wpłat, zgodnie z art. 23 ust. 10 ustawy o PPK. Wtedy pracownik może raz jeszcze zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Po złożeniu rezygnacji przez pracownika, na podstawie wniosku o zwrot środków zgromadzonych na koncie PPK, w przypadku składek płaconych przez pracownika, zostaną wypłacone oszczędności pomniejszone o obowiązujący podatek od zysków kapitałowych.

Wypłata zostanie pomniejszona o 30 proc. wartości wpłat po stronie pracodawcy, a od zysku z pozostałych 70 proc. będzie trzeba zapłacić tzw. podatek Belki. Natomiast zasilenie ze środków publicznych będzie trzeba zwrócić w całości do Funduszu Pracy, wraz z wypracowanym zyskiem. Koszty wcześniejszej wypłaty mogą wynieść 30–40 proc. zgromadzonych środków.

W przypadku śmierci uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego pieniądze podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika.

Co z Pracowniczym Planem Kapitałowym w przypadku zmiany pracy?

W momencie zmiany pracy pracownik musi poinformować  nowego  pracodawcę  o  zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie pracownika musi zawierać informację dot. instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. Nowy pracodawca ma natomiast obowiązek złożyć wniosek o dokonanie transferu środków z poprzednich rachunków PPK pracownika na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową nowego pracodawcy, o ile pracownik nie wyrazi swojego sprzeciwu. Należy  także  zaznaczyć,  że  uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Przypisy:
PPK Ustawa - Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018, poz. 2215 z późn. zm.).
Pracownicze Plany Kapitałowe ustawa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002215

Komplet informacji dot PPK
https://www.mojeppk.pl/