Sprawdź, kiedy można zatrudnić osobę niepełnoletnią, jakie formalności powinny zostać dopełnione, a także jakie są korzyści z nieletniego pracownika.

 

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej w Kodeksie Pracy

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej jest w Polsce legalne, jednakże obwarowane wieloma przepisami. Możliwość zatrudnienia nieletniego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, a także Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 

Kodeks Pracy wskazuje, że nieletni pracownik może wykonywać prace lekkie, które po pierwsze nie będą wpływać negatywnie na wypełnianie obowiązku szkolnego, a po drugie nie będą stanowić jakiegokolwiek zagrożenia dla rozwoju, zdrowia oraz życia. Przepisy dopuszczają, by osoba nieletnia pracowała dorywczo w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Przyjmuje się, że warunkiem zatrudnienia niepełnoletniego pracownika jest ukończenie przez niego 15 roku życia i szkoły podstawowej. W czasie trwania zajęć szkolnych uczeń może pracować 2 godziny dziennie, do 12 godzin tygodniowo. W okresie ferii natomiast do 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Zaś po spełnieniu obowiązku szkolnego czas pracy dla niepełnoletniej osoby ma taki sam wymiar jak w przypadku osób dorosłych (nie może przekraczać 8 godzin na dobę).

 

Młodociani, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub mają mniej niż 15 lat, ewentualnie spełniają oba te warunki, mogą być zatrudnieni w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wyjątek stanowi zatrudnienie osób poniżej 15 lat w branży kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej. Mogą oni pracować jak starsi młodociani pod warunkiem uzyskania zgody rodziców (opiekunów) oraz zezwolenia od inspektora pracy. Należy jednak pamiętać, że czas pracy małoletniego nie może przekraczać 6 godzin na dobę.

 

Niepełnoletni pracownik a rodzaj umowy

Chcąc zatrudnić osobę nieletnią, warto wiedzieć, jaki rodzaj umowy można zawrzeć. Zgodnie z przepisami, pracodawca może podpisać umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło z niepełnoletnim pracownikiem, wszystko zależy od rodzaju pracy, czasu jej trwania etc.

Osoby nieletnie zazwyczaj podejmują prace sezonowe związane ze zbiorem owoców i zwykle zawierają umowy cywilnoprawne (umowę zlecenie lub umowę o dzieło). Warto wiedzieć, że w przypadku umów cywilnoprawnych nie obowiązują te same zasady co przy umowach o pracę. Przykładowo, wynagrodzenie dla niepełnoletniego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Inaczej jest z umową zleceniem i umową o dzieło – obowiązuje stawka godzinowa.

Ponadto zawarcie umowy zlecenia zazwyczaj wiążę się z koniecznością opłacenia składki zdrowotnej do ZUS, ale nie dotyczy to uczniów, którzy mają opłacane składki z innego tytułu. Z kolei umowa o dzieło zazwyczaj nie jest obciążona składkami ZUS.

 

Pracodawca powinien jednak pamiętać, że przed podpisaniem umowy z młodocianym, musi upewnić się, że praca nie będzie stanowić dla niego zagrożenia zdrowotnego, dlatego niezbędne jest świadectwo lekarskie. W razie wątpliwości, co do wymogów, jakie trzeba spełnić, chcąc zatrudnić nieletniego, warto skorzystać z pomocy specjalistów. W przygotowaniu odpowiedniej umowy, a także w rekrutacji pomoże serwis payroll.pl. Firma posiada zespół wykwalifikowanych pracowników, dla których prawo pracy, ubezpieczenia społeczne oraz prawo podatkowe nie mają żadnych tajemnic.

 

Praca poniżej 18 roku życia ma swoje korzyści

Praca poniżej 18 roku życia to świetny pomysł na budowanie przyszłej kariery zawodowej. Im większym doświadczeniem może pochwalić się osoba ubiegająca się o pracę, tym lepiej.

Praca dla nieletniej osoby jest także okazją do rozwijania kompetencji osobowościowych. Ponadto uczy odpowiedzialności i gospodarowania pieniędzmi, co niewątpliwie przyda się w późniejszym życiu. Zatrudnienie osoby nieletniej jest także korzystne dla pracodawców. Nieletni pracownik cechuje się zazwyczaj dużym zaangażowaniem do pracy.