Prawo pracy to jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa. Związane jest to, z tym że ustawa weszła w życie w latach 70. i mimo tego, że jest cały czas nowelizowana, interpretacja wielu przepisów należy do sądów pracy. Warto wiedzieć, jakie są 3 ważne terminy dla pracowników.

Termin wydania świadectwa pracy

Świadectwo pracy to jeden z dokumentów poświadczających to, że pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Warto zaznaczyć, że jego wydanie jest obowiązkiem pracodawcy. Do wydania świadectwa pracy, dochodzi w sytuacji, w której umowa z pracownikiem wygasa lub zostaje rozwiązania. Ważne jest to, że świadectwo musi być wydane bez zbędnej zwłoki i nie może mieć związku z rozliczeniem się z pracownikiem.

W sytuacji, gdy pracownik otrzymał w ramach pracy od swojego pracodawcy potrzebne narzędzia pracy, które nie zostały jeszcze zwrócone po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy, to pracodawca i tak musi takie świadectwo wystawić. Świadectwo takie to dokument, który wydawany jest bezpośrednio pracownikowi lub też osobie, którą ten pracownik do tego upoważnił. Mimo tego, że zakłada się bezpośrednie wydanie świadectwa osobie zatrudnionej, to przepisy prawa pracy przewidują sytuację, w której przekazanie tego dokumentu możliwe jest na ręce osoby uprawnionej. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracownikowi w tym samym dniu, w którym rozwiązał się lub wygasł stosunek pracy. Jeśli jednak niemożliwe jest wydanie świadectwa pracy w tym samym dniu, to powinno ono zostać wysłane do osoby upoważnionej lub na adres pracownika listem poleconym lub też w inny sposób maksymalnie do 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Termin do dochodzenia roszczeń

W przepisach ustawy prawo pracy znaleźć można informacje dotyczące terminów związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu stosunku pracy.

Jak wiadomo, termin 7-dniowy dotyczy sytuacji, w której pracownik chce się odwołać od wypowiedzenia umowy o pracę, a także, jeśli chodzi o sprostowanie świadectwa pracy, którego zasady wydania zostały opisane wyżej. Warto zaznaczyć, że taki termin biegnie od momentu doręczenia w przypadku odwołania od wypowiedzenia. Jeśli chodzi o roszczenia w sprawie wydania świadectwa pracy, to pracownik musi być świadomy tego, że termin biegnie od dnia dowiedzenia o odmowie sprostowania świadectwa przez pracodawcę. Drugi termin, czyli 14 dni dotyczy sytuacji, w której pracownik żąda przywrócenia do pracy lub też chce dochodzić odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, lub też wygaśnięcia stosunku pracy. Warto zaznaczyć, że termin ten biegnie od dnia złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę lub też zawiadomienia, że pracodawca traktuje dany stosunek pracy jako nieistniejący, czyli wygasły. Termin ten biegnie od momentu doręczenia zawiadomienia o odmowie do przyjęcia do pracy. Jeśli chodzi o nałożenie kary porządkowej, to termin ten liczy się od dnia, w którym pracownik został zawiadomiony o odrzuceniu sprzeciwu przeciwko ukaraniu.

Zaświadczenie lekarskie

Wielu pracowników zastanawia się nad tym, kiedy należy przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie. Według przepisów ustawy regulującej prawo pracy takie zaświadczenie powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego dokumentu. Co więcej, termin ten trzeba liczyć od dnia, który następuje po dniu wystawienia zwolnienia. Nie można uwzględniać dnia, w którym ubezpieczony otrzymał to zwolnienie. Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy ostatni dzień, w którym możliwe jest złożenie takiego oświadczenia na ręce pracodawcy, będzie dniem wolnym od pracy, to termin ten kończy się w dniu następnym. Jeśli więc termin na złożenie zaświadczenia kończy się w sobotę to, pracownik może w poniedziałek dostarczyć je pracodawcy.

Warto pamiętać o tym, że przestrzeganie terminów jest bardzo ważne, dzięki temu uniknie się niepotrzebnych problemów, które prowadzić mogą nawet do poniesienia dodatkowych kosztów.

Więcej dowiesz się czytając inne nasze blogi.