Osoby wskazane do kontaktu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Payroll.pl Sp. z o.o. należąca
do Grupy Kapitałowej Vattax. Nasza siedziba znajduje się na Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa

Inspektor ochrony danych osobowych:

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Zientek.

Kontakt: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. f), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Czas przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu komunikowani się w zakresie realizacji umowy; do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w ramach zawartej umowy.

Kategorie danych osobowych:

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom prawniczym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie,  firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

Twoje prawa:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie:

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Źródło danych:

Dane osobowe pozyskujemy od osób reprezentujących daną firmę, podczas zawiązywania umowy.