Kontrahenci / osoby wskazane do kontaktu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Payroll.pl  z siedzibą w Raszynie, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Rot.

Kontakt: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

 • 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi; realizacji zawartych umów powierzenia,
 • 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte w Umowie, jak również dane osobowe dostępne w rejestrach publicznych.

.

  Czas przechowywania danych:

  Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków, wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Udostępnianie danych:

  Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom prawniczym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie,  firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

  Twoje prawa:

  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

  W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl

  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Czy możesz nie podać danych:

  Podanie danych jest niezbędne do:

  • zawiązania umowy,
  • zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi,
  • zapewnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń.

  W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe zawiązanie umowy; nie będzie możliwe zapewnienie zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi; nie będzie możliwe zapewnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń.

  Profilowanie:

  Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.