Kontrahenci / osoby wskazane do kontaktu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Payroll.pl  z siedzibą w Raszynie, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnienia zgodności Administratora
    z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Czas przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków, wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

Twoje prawa:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych:

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawiązania umowy; do komunikowania się; do zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe zawiązanie umowy; nie będzie możliwe komunikowanie się w sprawie umowy; nie będzie możliwe zapewnienie zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

Profilowanie:

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.