Kontrahenci / osoby wskazane do kontaktu

Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Firma Payroll.pl Sp. z.o.o. należąca
do Grupy Kapitałowej Vattax. Nasza siedziba znajduje się na Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa

Inspektor ochrony danych osobowych:

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Zientek.

Kontakt: iodo@payroll.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

  • 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi; realizacji zawartych umów powierzenia,
  • 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń; oceny dostawców; utrzymywanie dobrych relacji z Kontrahentami.

Cofnięcie zgody:

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres: iodo@payroll.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu realizacji umów powierzenia; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Udostępnianie danych:

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, spółkom z grupy kapitałowej Vattax, firmom świadczącym usługi hostingu w postaci chmury obliczeniowej oraz kolokacji serwerów, firmom prawniczym, windykacyjnym, firmom wykonującym usługi pocztowe lub kurierskie, firmom audytorskim, bankom, firmom/biurom oferującym usługi sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia podmiotów w rejestrach dłużników, firmom świadczącym usługi archiwizacji danych. Podmioty te będą przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie na nasze zlecenie.

Twoje prawa:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: iodo@payroll.pl
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych:

Podanie danych jest niezbędne do:

  • uzyskania odpowiedzi na przesłanego do nas e-maila,
  • zawiązania umowy,
  • zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi,
  • zapewnienia zgodności zawartych umów powierzeń,
  • zapewnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń.

W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe zawiązanie umowy; nie będzie możliwe otrzymanie informacji w zakresie przesłanego do nas e-maila; nie będzie możliwe zapewnienie zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi; nie będzie możliwe zapewnienie zgodności zawartych umów powierzeń; nie będzie możliwe zapewnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń; utrzymywanie dobrych relacji z Kontrahentami.

Profilowanie:

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.