RODO

Szkolenia

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Oferujemy następujące szkolenia z zakresu RODO:

RODO
– ogólne zasady

RODO w praktyce

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania

Audyt w zakresie ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenie według potrzeb

Szkolenie: RODO – ogólne zasady

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie się z regulacjami RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych.

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia

 • Ponieważ regulacje RODO są regulacjami obligatoryjnymi do wdrożenia w organizacjach.
 • Ponieważ przetwarzane dane osobowe w organizacji muszą być zgodne z RODO.
 • Ponieważ naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść za sobą negatywne skutki dla organizacji.

Plan szkolenia

 • Wstęp.
 • Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych.
 • Wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:
  - zasady legalności przetwarzania danych osobowych,
  - prawa obywateli dotyczące danych osobowych,
  - powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - obowiązek informacyjny,
  - obowiązek dotyczący oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  - zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design jak i eksploatacji, tzw. privacy by default,
  - obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki Administratora Danych.
 • Kary za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: RODO w praktyce

Cel szkolenia

 • Zaznajomienie się z regulacjami RODO.
 • Nabycie wiedzy praktycznej dotyczącej RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych.

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie działań praktycznych związanych z wdrożeniem regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia

 • Ponieważ regulacje RODO są regulacjami obligatoryjnymi do wdrożenia w organizacjach.
 • Ponieważ przetwarzane dane osobowe w organizacji muszą być zgodne z RODO.
 • Ponieważ naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może nieść za sobą negatywne skutki dla organizacji.

Plan szkolenia

 • Wstęp.
 • Aktualne przepisy dotyczące danych osobowych.
 • Wymagania RODO dotyczące danych osobowych w tym:
  - zasady legalności przetwarzania danych osobowych,
  - prawa obywateli dotyczące danych osobowych,
  - powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  - obowiązek informacyjny,
  - obowiązek dotyczący oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  - zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania, tzw. privacy by design jak i eksploatacji, tzw. privacy by default,
  - obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki Administratora Danych.
 • Kary za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania
  i wysokość.
 • Praktyczne podejście do wdrożenia RODO.
 • Analiza ryzyka w praktyce.
 • Przykłady stosowanych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych (DPO) – rola i zadania

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zadaniami Inspektora Ochrony Danych.
 • Zapoznanie się z rolą inspektora Ochrony Danych w organizacji.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych.

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie obowiązków/zadań Inspektora Ochrony Danych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie skutecznej weryfikacji stosowania regulacji w zakresie danych
  osobowych przez organizacje.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia

 • Ponieważ może to Twoja Organizacja musi powołać obligatoryjnie DPO.
 • Ponieważ skuteczny DPO to gwarancja bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Ponieważ nie przestrzeganie właściwych zasad bezpieczeństwa danych osobowych może
  skutkować konsekwencjami prawnymi, karami finansowymi nawet do 20 mln. Euro, a także
  utratą wizerunku.

Plan szkolenia

 • Wstęp,.
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do przepisów dotyczących danych
  osobowych.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Kwalifikacje Inspektora Danych Osobowych.
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Jak skutecznie przeprowadzać ocenę zgodności organizacji z przepisami prawa w zakresie
  danych osobowych.
 • Kary za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych – zasady ich nakładania i
  wysokość.
 • Stosowane zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Wytyczne francuskiego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące
  kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Audyt w zakresie ochrony danych osobowych

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami audytowania.
 • Zapoznanie się z regulacjami w zakresie RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych.

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie metody i zasad audytowania.
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia

 • Ponieważ poznasz metody i zasady audytowania.
 • Ponieważ realizacja audytów jest jednym z wymogów RODO.

Plan szkolenia

 • Wstęp,
 • Regulacje RODO – najważniejsze aspekty.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumentacja zabezpieczenia danych osobowych.
 • Metoda i zasady audytowania oparta na normie ISO 19011.
 • Audyt – warsztaty.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)

Szkolenie: Analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami oceny ryzyka.
 • Zapoznanie się z regulacjami w zakresie RODO.

Dla kogo

Inspektorzy ochrony danych, Audytorzy, Administratorzy danych, pracownicy zajmujący się ochroną danych osobowych.

Korzyści

 • Pozyskanie wiedzy w zakresie metody i zasad dotyczących oceny ryzyka.
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej regulacji RODO.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń danych osobowych.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie właściwego działania organizacji zgodnie z RODO.

Dlaczego warto być uczestnikiem szkolenia

 • Ponieważ poznasz metody i zasady dotyczące oceny ryzyka.
 • Ponieważ ocena ryzyka jest jednym z wymogów RODO.

Plan szkolenia

 • Wstęp,
 • Regulacje RODO – najważniejsze aspekty.
 • Zadania Inspektora Danych Osobowych (DPO).
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.
 • Dokumentacja zabezpieczenia danych osobowych.
 • Metoda i zasady oceny ryzyka oparta na normie ISO/IEC 27005.
 • Ocena ryzyka – warsztaty.
 • Dyskusja i podsumowanie.

Czas trwania szkolenia

1 dzień (8h)