PIP

Państwowa Inspekcja Pracy to organ administracyjny, który podlega bezpośrednio Sejmowi RP. Sprawuje on kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy w przedsiębiorstwach działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Działa na mocy ustawy o pip z 13 kwietnia 2007. Jakie uprawnienia ma PIP?

Co i kogo sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy?

PIP kontroluje takie aspekty jak legalność zatrudnienia, przestrzeganie procesów BHP, zgodność umów pracowników z zapisami kodeksu pracy, wypłacalność wynagrodzeń w terminie i odpowiedniej wysokości. Kontroluje także rozliczenia dni urlopowych oraz nadgodziny – czy odbywają się w dopuszczalnej prawem ilości i są płatne. Nadzór PIP obejmuje nie tylko przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na umowę o pracę, ale także:

  • jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli tzw. samozatrudnionych;
  • agencje pracy tymczasowej, doradztwa i pośrednictwa zawodowego;
  • jednostki zatrudniające na umowę zlecenie. 

    Co musi udostępnić przedsiębiorca inspektorowi PIP?

PIP ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakładach pracy – planowanych oraz niezapowiedzianych. Zgodnie z ustawą, nie musi informować pracodawcy o terminie planowanej kontroli. Pracodawca ma obowiązek wpuścić inspektora PIP na teren zakładu, nawet jeżeli wizyta odbywa się w godzinach nocnych. udostępnić do kontroli BHP maszyny i obiekty, dokumentację pracowniczą i akta osobowe pracowników. Inspektor może również sprawdzić tożsamość pracowników i przesłuchiwać ich. Ma także prawo do kontaktu z byłymi pracownikami firmy. W razie wykrytych nieprawidłowości, pracodawca ma obowiązek w ciągu 30 dni dokonać popraw we wskazanych obszarach. W skrajnych przypadkach naliczane są kary finansowe.