Kodeks pracy

Kodeks pracy to normatywny akt prawny, który zawiera zbiór przepisów prawa pracy w Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie jest to ustawa z 1974 r. Określa on prawa i obowiązki wszystkich pracodawców i pracowników wynikające ze stosunku pracy. Wszystkie jednostki gospodarcze działające na terenie kraju zobowiązane są do jego przestrzegania.

Jakie kwestie ustala kodeks pracy?

Kodeks reguluje także takie aspekty jak:

 • czym jest stosunek pracy i kiedy zachodzi;
 • rodzaje umów, dopuszczalną długość ich trwania i długość trwania wypowiedzenia;
 • kwestie wynagrodzenia;
 • czas pracy i nadgodziny;
 • urlopy, świadczenia macierzyńskie i rodzicielskie;
 • kwestie zatrudniania osób niepełnoletnich;
 • zasady bhp;
 • odpowiedzialność za wykroczenia;
 • rozwiązywanie sporów na linii pracodawca-pracownik;
 • działalność związków zawodowych. 

  Kodeks pracy – najważniejsze informacje, które z niego wynikają dla pracodawcy

Stosunek pracy zachodzi wtedy, gdy praca odbywa się w określonym przez przełożonego miejscu i czasie oraz pod jego nadzorem. Musi wówczas być podpisana umowa o pracę z pracownikiem. Nie wolno stosować umów zlecenie czy o dzieło w celu obniżenia kosztów pracy. Umowa o pracę na okres próbny nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Na czas określony pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 33 miesiące, po tym czasie ulegnie ona automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Umowę o pracę należy podpisać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Zmiana warunków umowy o prace musi mieć formę pisemną