Deklaracje PFRON

PFRON to skrót od „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, który jest jednostką administracji publicznej. Deklaracja PFRON to dokument, który pracodawca ma obowiązek składać każdego miesiąca, a także raz do roku (na innym formularzu). Deklaracje PFRON są podstawą do rozliczenia przedsiębiorstwa z Funduszem, tzn. naliczenia składki na mocy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto musi dokonywać wpłat na rzecz PFRON?

Wpłat na PFRON ma obowiązek dokonywać przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie 25 pracowników lub więcej, w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat). Natomiast zwolniony z obowiązku wpłat jest przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej 6% osób niepełnosprawnych w stosunku do całej liczby pracowników (zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy).

Dotyczy to przedsiębiorstw, które działają w celu osiągnięcia zysku, wyłączone są więc z niego placówki edukacyjne, placówki pomocy i opieki społecznej, instytucje kultury itd.

Deklaracje PRFON – obowiązek rozliczania się

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia wystarczającej liczby osób niepełnosprawnych i ma obowiązek wpłacania środków na rzecz funduszu. związana z tym jest też konieczność składania comiesięcznych oraz rocznych deklaracji PFRON. Deklarację musi wypełnić samodzielnie i wysłać ją do PFRON do 20 dnia następnego miesiąca. Rodzaj druku, na którym składa deklarację miesięczną, zależy od obszaru działalności firmy. Roczną deklarację DEK-R musi złożyć w styczniu za rok poprzedni.